Kustod Karafiát Martin

Tým
SKV Sharks Karlovy Vary